paragraf 85a

servicelovens §85a

PotentialeHotellet tilbyder støtte efter servicelovens §85a. 

Det kan vi, fordi vi som forsorgshjem med efterforsorg og bostøtte for unge hjemløse har mange års erfaring med området: Individuelt tilpassede forløb til socialt udsatte i egen bolig.

servicelovens §85a

målgruppe

Vi arbejder med borgere, som enten er eller har været langvarigt hjemløse. De har svære psykosociale og/eller misbrugsproblemer, og kan have levet lang tid på gaden, opholdt sig på forskellige boformstilbud eller haft længerevarende ophold på hospital eller behandlingstilbud. De kan også bo i egen lejlighed med behov for en særlig tilrettelagt støtte for at fastholde boligen.

Desuden modtager vi unge efter endt afsoning, hvis Kriminalforsorgen vurderer, at de er i risiko for hjemløshed.

servicelovens §85a

formål

Støtten efter servicelovens §85a defineres ud fra kommunens bestilling og borgerens støttebehov. Vi arbejder specialiseret med udsatte i hjemløshed, eller risiko for hjemløshed, hen mod at fastholde eller komme i egen bolig. Vi kan desuden indgå i en afklarende proces og afdække borgerens støttebehov i forhold til en fremtidig indsats.

Støtten bidrager ofte også til at understøtte relevante sociale og sundhedsmæssige udredninger samt indsatser, der skaber bedring og stabilitet i den enkeltes liv.

Den sociale og praktiske del af indsatsen skal støtte borgeren i at tilrettelægge sit liv og hverdag på en måde, så han eller hun udvikler kompetencer til at klare dagligdagen. Fx hjælp til at skabe mere struktur, løse opgaver i hjemmet eller indgå i sociale relationer.

“For os er det vigtigt, at borgerne tilbydes en indsats, som de selv mener kan bidrage til at forbedre deres livssituation og trivsel. Det gælder om at stabilisere situationen og styrke forudsætningerne for, at den enkeltes egne forandringsønsker kan lykkes.”

housing First og efterværn efter CTI-metoden

PotentialeHotellet er certificeret i Housing First.

Vi tilbyder efterværn efter CTI-metoden i op til 9 måneder i hele Midtjylland. Fx unge hjemløse, der fraflytter §110- institutioner eller unge i egen bolig med behov for støtte efter Servicelovens §85a.

Servicelovens §85a – Priser og refusion

Handlekommunen fastsætter støttebehovet og støttetimer pr. uge.

PotentialeHotellet opkræver 850 kr. pr. time. Prisen inkluderer udarbejdelse af professionelle udviklingsplaner, udgifter forbundet med borgerens etablering, administration samt kørsel.

Alle kommuner kan få refusion for udgifter forbundet med støtten i op til 2 år.

Priseksempel:

 • 6 måneders indsats a 4 timer pr. uge fratrukket refusion = 40.800 kr.

Forløb kan variere efter aftale med kommuner. Indsats og timepris kan aftales med forstander.

Kontakt forstander Søren Wistrup for mere info på
M: forstander@potentialeHotellet.dk
T: 40 63 06 40

Eksempel på CTI-forløb 

 • Borger modtager 4 timers støtte pr. uge i 6 måneder.
 • Indsatsen fokuserer på tilknytning til relevante grene af forvaltningen i handlekommune. Fx jobcenter og misbrugsbehandling.
 • Desuden botræning med fokus på ADL. Fx daglig rengøring, indkøb, budgetlægning m.m.
 • Professionelle udviklingsplaner i samråd med borgeren.

Alle borgere i CTI-forløb kan få telefonisk kontakt med medarbejdere på PotentialeHotellet 24 timer i døgnet.

Desuden kan de, efter aftale med forstander, tage del i beskæftigelsesindsatser eller netværksskabende aktiviteter på selve PotentialeHotellet.

Da borgerne primært er tidligere unge hjemløse, fokuserer vi især på at afdække muligheder inden for beskæftigelse eller uddannelse.

“Vi ser borgeren som den centrale aktør og vidensperson. Derfor understøtter vi borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker.”

Metode og handling hos PotentialeHotellet

faser

faser i CTI-forløbet

Vores CTI-forløb efter Servicelovens §85a foregår i tre faser:

Fase 1: Overgang fra forsorgshjem til bolig

 • Før fraflytning fra §110-institution:
  Ansøgninger laves til fx §34 særlig boligstøtte, 81, 85, etableringshjælp, flyttehjælp, indskudslån mv. (Dette er ikke en del af det reelle CTI-forløb, men en foregående ydelse som en del af §110-indsatsen)
 • Indflytning og etablering af lejlighed: Introduktion til offentlige instanser som jobcenter, psykiatri mv. CTI-medarbejderen følger med borgeren til møder hos kommunen eller andre instanser, og kan ved behov være bisidder.
 • Påbegyndelse af botræning: Fx budgetlægning, afbetalingsordninger m.v. Denne fase er den mest skrøbelige og forbundet med risici. Det kræver en solid og tillidsfuld relation mellem bostøttemedarbejder og borger for at lykkes.
 • Første udviklingsplan sendes til handlekommune.

Fase 2: Fastholdelse af bolig

 • Fortsat botræning og kontinuerlig kontakt med relevante grene af den offentlige forvaltning.
  Borgeren støttes i mestringsstrategier og i fællesskab får vi øje på evt. risikofaktorer.
 • Fokus på at (gen)etablere sunde og støttende nye og gamle netværk.
  PotentialeHotellet tilbyder fx at betale første kontingent til sportsaktiviteter eller andre netværksskabende tiltag.
 • Anden udviklingsplan sendes til handlekommune.
  I samråd med handlekommune vurderes det, om borgeren efter endt CTI-forløb forventes at kunne leve et selvstændigt liv med få eller ingen indsatser fra handlekommune.

Fase 3: Afslutning af bostøtteforløb

 • Fremtid.
  CTI-medarbejder vil i samråd med borger gradvist afslutte bostøtteforløbet og observere relationen til evt. tilknyttede offentlige instanser. Der arbejdes henimod en selvstændig livsførelse med bæredygtige relationer.
  Afsluttende udviklingsplan sendes til handlekommune. Forløbet afsluttes og overgives til handlekommune.

mød vores unge

PotentialeHotellet har leveret en høj specialiseret indsats til unge hjemløse med aktivt misbrug og psykiske lidelser siden 2016. Vi sætter en ære i at dokumentere de unges fremskridt.

unge hjemløse

har du spørgsmål?

Så er du altid velkommen til at kontakt forstander Søren Wistrup på
e-mail: forstander@potentialeHotellet.dk eller
telefon: 40 63 06 40